រៀនបង្កើតគេហទំព័រ (website)ងាយៗជាមួយភាសាprogramming HTMLដោយខ្លួនឯង មេរៀនទី៨

  • 2017-12-04 17:24:32
  • Views 117

Shares
q0

នៅក្នុងមេរៀនទីប្រាំបីនេះយើងខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកអានឲ្យស្គាល់ HTML q Tag (HTML Quotations Tag)តើគេប្រើវាដើម្បីធ្វើអ្វី?

គែប្រើ HTML Quotations Tag ដើម្បីកំណត់សម្រង់អត្ថបទចខ្លីឬចំណាំអត្ថបទនៅត្រង់ចំណុចណាមួយបន្ថែម។

HTML   q tag  សម្រាប់កំណត់សម្រង់ខ្លីកម្មវិធីរុករកជាធម្មតាដាក់សញ្ញាសម្រង់នៅជុំវិញអត្ថបទសម្រង់។

ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំកណពុងតែដើទៅមុខបានប្រាំរយជំហ៊ាន “ស្រាប់់ទែវិលមុខដួល” នៅក្នុងចន្លោះធ្មេញកណ្ដុរគឺជាសម្រង់អត្ថបទ

ចូលអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

 

q1

 

ធាតុ blockquote  HTML កំណត់ផ្នែកមួយដែលត្រូវបានដកស្រង់ពីប្រភពផ្សេងទៀត។

ធាតុ blockquote វានឹងធ្វើការចូលបន្ទាត់ទៅដើប្បីបញ្ជាក់ពីប្រភពរបស់វា។

ចូលអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

 

q2

 

ធាតុ HTML abbr កំណត់អក្សរកាត់ឲ្យចេញពាក្យពេញនៅពេលអ្នកយកម៉ៅទៅដាក់ពីលើអក្សកាត់នោះ។

ការសម្គាល់អក្សរកាត់អាចផ្តល់ព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ដល់កម្មវិធីរុករកប្រព័ន្ធបកប្រែនិងម៉ាស៊ីនស្វែងរក។

ចូលអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

 

q3

HTML address សម្រាប់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ធាតុ address  HTML កំណត់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (អ្នកនិពន្ធ / ម្ចាស់) នៃឯកសារឬអត្ថបទ។

 ធាតុ address ជាធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញជាទ្រេត។ កម្មវិធីរុករកភាគច្រើននឹងបន្ថែមការបំបែកបន្ទាត់មុននិងក្រោយធាតុ។

ចូលអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

 

q4

cite HTML សម្រាប់ចំណងជើងការងារ

ធាតុ cite HTML កំណត់ចំណងជើងនៃការងារមួយ។

កម្មវិធីរុករកជាធម្មតាបង្ហាញធាតុ cite នៅក្នុងអក្សរទ្រេត។

ចូលអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

 

q5

 

ធាតុ HTML bdo កំណត់ទិសដៅនៃអត្ថបទ។

ធាតុ bdo ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ទិសដៅនៃអត្ថបទពីស្ដាំទៅឆ្វើឬហៅថាការសរសេរអត្ថបទបញ្ច្រាស់។

ចូលអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

 

q6

 

សូមអគុណសម្រាប់ការចូលអានអត្ថបទ

អត្ថបទ ទូចប៊ុនហ៊ុន

Recently Posts