រៀនបង្កើតគេហទំព័រ (website)ងាយៗជាមួយភាសាprogramming HTMLដោយខ្លួនឯង មេរៀនទី៧

  • 2017-12-02 14:58:44
  • Views 129

Shares

មេរៀនទី៧យើងខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់អំពី HTML Text Formatting ថាគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វី? HTML Text Formatting ប្រើសម្រាប់កែប្រែទម្រង់អក្សរឲ្យធំតូចទៅតាមអត្ថបទសំខាន់ឬកំណត់សម្គាល់ឃ្លាណាមួយនៅក្នុងអត្ថបទ។

html_text_format

HTML Text Formatting

 នៅក្នុងជំពូកមុនអ្នកបានដឹងអំពី  HTML Style Attributes ។

 HTML ក៏មានធាតុពិសេសសម្រាប់កំណត់អត្ថបទដែលមានអត្ថន័យពិសេសផងដែរ។

 HTML ប្រើធាតុដូចជា <b> និង <i> សម្រាប់ការធ្វើទ្រង់ទ្រាយលទ្ធផលដូចជាអក្សរដិតឬទ្រេត។

 ធាតុធ្វើទ្រង់ទ្រាយត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្ហាញប្រភេទអក្សរពិសេស:

<!--

<b> - អត្ថបទដិត

<strong> - អត្ថបទសំខាន់

<i> - អត្ថបទទ្រេត

<em> - អត្ថបទបញ្ជាក់

<mark> - អត្ថបទដែលបានសម្គាល់

<Small> - អត្ថបទតូច

<del> - អត្ថបទឆូតលុប

<ins> - អត្ថបទបន្ទាត់ក្រោម

<Sub> - អក្សរតូចក្រោម

<sup> - អក្សរតូចលើ

-->

ចូលមើល ឧទាហរណ៍ និង លទ្ធផលខាងក្រោម

formart1
formart2
formart3
formart4
formart5
formart6
formart7
formart8
formart9

សូមអគុណសម្រាប់ការចូលអានអត្ថបទយើខ្ញុំ

អត្ថបទដោយ៖ ទូចប៊ុនហ៊ុន

Recently Posts