រៀនបង្កើតគេហទំព័រ (website)ងាយៗជាមួយភាសាprogramming HTMLដោយខ្លួនឯង មេរៀនទី៦

  • 2017-11-30 07:27:34
  • Views 119

Shares

style-tag-in-html
មេរៀនទី៦នេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញលោកអ្នកអានឲ្យស្គាល់អ្វីទៅគឺជា Style ហើយគេប្រើប្រាស់ដើម្បីអ្វី?

Style Attributes គឺជាម៉ូដរបស់ទំព័រ HTML ហើយគេប្រើប្រាស់វាដើម្បីរចនាទំព័ររបស់ HTML ឲ្យកាតែស្អាត។

ការរចនាទំព័ររបស់HTML អាចធ្វើទៅបានជាមួយ Style Attributes ។

នៅក្នុង Style Attribute ចែកចេញជាពីធាតុ៖

១- Property គឺជាតំណាងឲ្យផ្នែកណាមួយនៃទំព័រ

២- Value  គឺជាតម្លៃរបស់ Property

ឧទាហរណ៍៖

background-color  គឺជា property  តំណាងឲ្យផែនផ្ទៃនៃទំព័ររបស់ HTML ទាំងមូលសម្រាប់បន្ថែមឬដាក់ពណ៍។

ពណ៍ក្រហមឬពណ៍ផ្សេងទៀតគឺជា Value តម្លៃរបស់ Background-color Property

HTML Style Attributes  មានសម្ព័ន្ធដូចខាងក្រោម:

style1

ឧទាហរណ៍ នឹង លទ្ធផល

style2


 

 

 

HTML Text Color

color property ប្រើសម្រាប់ដាក់ពណ៍នៃតួរអក្សរ

ឧទាហរណ៍ នឹង លទ្ធផល

 

style3

HTML Fonts

font-family property ប្រើសម្រាប់ដាក់ពុម្ភតួអក្សរនៅក្នុងទំព័រ HTML

ឧទាហរណ៍ នឹង លទ្ធផល

 

style4

 

HTML Text Size

font-size property ប្រើសម្រាប់កំណត់ទំហំតួអក្សរនៅក្នុងធាតុរបស់ HTML

ឧទាហរណ៍ នឹង លទ្ធផល

 

style5

HTML Text Alignment

text-align property ប្រើសម្រាប់កំណត់ទីតាំងនៃតួអក្សរ ឬ អត្ថបទ

ឧទាហរណ៍ នឹង លទ្ធផល

 

style6

សូមអគុណសម្រាប់ការចូលអានអត្ថបទយើងខ្ញុំ

អត្ថបទដោយ៖ទូចប៊ុនហ៊ុន

 

Recently Posts