រៀនបង្កើតគេហទំព័រ (website)ងាយៗជាមួយភាសាprogramming HTMLដោយខ្លួនឯង មេរៀនទី៥

  • 2017-11-29 07:01:36
  • Views 146

Shares

មេរៀនទីប្រាំនេះយើងខ្ញុំសូបបង្ហាញបន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពី HTML Paragraphតើ Paragraph ប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីហើយមានធាតុផ្សំអ្វីខ្លះដើម្បីជូយសម្រួលដល់ Paragraph.

maxresdefault

HTML Paragraphs

HTML Paragraphs ប្រើប្រាស់សម្រាប់កំណត់កថាខណ្ឌអត្ថបទ

ចូលមើលឧទាហរណ៍និងលទ្ធផលនៅខាងក្រោម

 
parag

parag2

Don't Forget the End Tag

កម្មវិធីរុករកភាគច្រើននឹងបង្ហាញអត្ថបទយ៉ាងត្រឹមត្រូវទោះបីអ្នកភ្លេចបិទTagក៏ដោយ:

ចូលមើលឧទាហរណ៍និងលទ្ធផលនៅខាងក្រោម

 

parag3

HTML Line Breaks

HTML br tag  ប្រើសម្រាប់ចុះបន្ទាត់។

ប្រើ br Tag ប្រសិនបើអ្នកចង់ចុះបន្ទាត់មួយ (បន្ទាត់ថ្មីមួយ) ដោយមិនចាប់ផ្តើមកថាខណ្ឌថ្មី:

ចូលមើលឧទាហរណ៍និងលទ្ធផលនៅខាងក្រោម

 

parag4

 HTML pre Element

HTMl  pre tag  ទ្រង់ទ្រាយកំណត់អត្ថបទ។

គេប្រើប្រាស់ pre tag ដើម្បីរក្សាទ្រង់ទ្រាយអត្ថបទដូចជា ទំហំទទឺងហើយចន្លោះនិងចុះបន្ទាត់ឲ្យនៅថេរ។

ចូលមើលឧទាហរណ៍និងលទ្ធផលនៅខាងក្រោម

parag5
parag6

សូមអគុណសម្រាប់ការចូលអានអត្ថបទយើងខ្ញុំ

អត្ថបទដោយ៖ទូចប៊ុនហ៊ុន

 

Recently Posts