រៀនបង្កើតគេហទំព័រ (website)ងាយៗជាមួយភាសាprogramming HTMLដោយខ្លួនឯង មេរៀនទី៤

  • 2017-11-28 04:30:54
  • Views 148

Shares
maxresdefault

នៅក្នុងមេរៀនទី៤នេះដំណឺងថ្ងៃនេះសូណែនាំមិត្តអ្នកអានឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពី HTML Heading Tag។

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានស្គាល់ HTML Heading Tag រួចហើយនៅក្នុងមេរៀនទី១និងទី២តែនៅក្នុងមេរៀននេះយើងខ្ញុំនឹងពន្យល់ឲ្យកាន់តែលម្អិតជាងមេរៀនមុនៗ។

HTML Headings

Headings Tag មានទំហំពី១ទៅដល់៦ h1 ទៅដល់ h6 tags.

Headings Tag មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់សរសេរចំណងជើងអត្ថបទ ប្រើសម្រាប់កំណត់ចំណាំឬរចនាអក្សនៅលើទំព័ររបស់អ្នកឲ្យឃើញធំច្បាស់។

ចូលមើឧទាហរណ៍ នឹង លទ្ធផលនៅខាងក្រោម

head1

HTML Horizontal Rules

Tag hr សម្រាប់កំណត់តាមប្រធានបទនៅក្នុងទំព័រ HTML ហើយត្រូវបានបង្ហាញជាបន្ទាត់ជាផ្ដេក។

Tag hr ត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបែកមាតិកា (ឬកំណត់ការផ្លាស់ប្តូរ) នៅក្នុងទំព័រ HTML:

 

ចូលមើឧទាហរណ៍ នឹង លទ្ធផលនៅខាងក្រោម

head2

ចំណាំ HTMLElement

 HTML Head tag មិនមានជាប់ទាក់ទងជាមួយ  HTML Heading Tag ទេ។

Head Tag គឺជាធុងសម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យមេតា។ ទិន្នន័យមេតារបស់ HTML គឺជាទិន្នន័យអំពីឯកសារ HTML មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកស្វែងរកទំព័រយើងងាយឃើញ ។ ទិន្នន័យមេតាមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រទេ។

Head Tag ត្រូវបានដាក់ក្នុងចន្លោះរវាង Html Tag និង Body Tag:

ចូលមើឧទាហរណ៍ នឹង លទ្ធផលនៅខាងក្រោម

head3

សូមអគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលអានអត្ថបទយើងខ្ញុំ

អត្ថបទដោយ ៖ ទូចប៊ុនហ៊ុន

Recently Posts