ការបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដោយប្រើប្រាស់ភាសា Microsoft Visual C# មេរៀនទី១

  • 2017-11-24 07:19:49
  • Views 188

Shares

ការណែនាំដើម្បីយល់ពីដំណើការរបស់C#

១-អ្នកត្រូវស្គាល់ Microsoft Visual Studio ជាមុនសិន

    Microsofft Visual Studio ជាកម្មវិធីដែលមានសមាសភាព(Component) ផ្ទុកភាសាProgramming ជាច្រើនដូចជា Microsoft Visual c++ Microsoft Visual Basic Microsoft F# និង Microsoft Visual C# ហៅ ( C Sharp )។

២- .Net Framwork

      តើអ្វីទៅជា .Net Framwork?

      .Net Framwork គឺជាអ្នកបកប្រែរភាសា Programming របស់ Visual Studio ទាំងអស់ឲ្យស្គាល់គ្នាទៅនឹងម៉ាស៊ីនកូដរបស់កុំព្យូទ័រទើបកម្មវិធីដែលយើងបានបង្កើតអាចដំណើរការនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបាន។

៣- Microsoft Visual C# 

     Microsoft Visual C# មានសមាសភាពពិសេសក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីលើកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដៃ គេនិយ័មប្រើភាសារProgramming មួយនេះក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដូចជា ប្រពន្ធគ្រប់គ្រង សណ្ឋាគា, ផ្ទះសំណាក់,បើកប្រាក់ខែ,ហាងទំនិញ,ស្តុកផលិតផល,ហ្កេមនឹងកម្មវិធីផ្សេងទៀត។ភាសា Programming មួយនេះមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹហភាសាProgramming Unix,C,C++ នឹង java ប្រសិនបើអ្នកធ្លាបរៀភាសា Programming ណាបួយខាងលើហើយនោះអ្នកនឹងងាយយល់ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីឬសរសេរកូដលើកម្មវិធីមយយនេះបំផុត។ 

ការអនុវត្តន៍ចូលទៅកាន់កម្មវិធី Microsoft Visual Studio

maxresdefault_(1)

១-Click លើ Icon ដែលមានរូបភាពដូចក្នុងរង្វង់ក្រហមខាងក្រោម

vs1

២-បន្ទាប់ពី Click លើ Icon រូចមកវាដំណើរការផ្ទាំង Start Page

vs2

៣-ចូលទៅកាន់ពាក្យថាNew Project

vsc1

៤-បន្ទាប់ពីផ្ទាំង New Project បង្ហាញហើយជ្រើសយកពាក្យថា Visual C# ហើយយកពាក្យថា Windows នៅផ្នែកខាងក្រោមមានពាក្យ Name យើងដាក់ឈ្មោះកម្មវិធីដែលយើចង់បង្កើតបន្ទាប់មកយកពាក្យថាOkផ្ទាំងកម្មវិធីដែលយើងបង្កើតនឹងបង្ហាញចេញ។

cs3

រូបភាពខាងលើនេះគឺជាផ្ទាំងកម្មវិធីដែលបានបង្កើតដំបូងដែលទទេស្អាតគា្មនដំណើរការអ្វីទាំងអស់តែយើងអាច Start Debuge វាបានដោយចុចលើ Key F5 ឬ  icon Start debugging ដែលមានរូបដូចក្នុងរង្វងក្រហមខាងក្រោម។

cs4

បន្ទាប់ធ្វើការ Debugging ហើយនោះយើងនិងទទួលផ្ទាំដូចខាងក្រោម

debugging

សូមអគុណសម្រាប់ការចូលអានអត្ថបទខ្ញុំបើមានការខុសឆ្គងសូមយោកយល់នឹងអធ្យាស្រ័យឲ្យខ្ញុំផង។

រៀបរៀងដោយ ទូច ប៊ុនហ៊ុន 

 

 

Recently Posts