រៀនបង្កើតគេហទំព័រ (website)ងាយៗជាមួយភាសាprogramming HTMLដោយខ្លួនឯង មេរៀនទី៣

  • 2017-11-27 07:14:00
  • Views 152

Shares

HTML Attributes

 

 HTML Tag ទាំងអស់អាចមាន Attributes

លក្ខណៈសម្បត្តិផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីធាតុមួយ

Attribute ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងtagចាប់ផ្ដើមជានិច្ច

Attributesជាធម្មតាមានឈ្មោះនិងតម្លៃ ដូចជា: ឈ្មោះ = "តម្លៃ"

 

lectuer-html1-12-638

href Attribute

 

 HTML Link ត្រូវបានកំណត់ដោយTag <a> ។ អាសយដ្ឋានLinkត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុង href attribute:

ឧទាហរណ៍៖

attrib1
html-tag

src Attribute

រូបភាព HTML ត្រូវបានកំណត់ដោយTag <img> ។

ឈ្មោះឯកសារនៃប្រភពរូបភាពត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុង src attribute:

ឧទាហរណ៍៖

attrib2

width and height Attributes

 

រូបភាពក្នុង HTML មានសំណុំទំហំAttributesដែលបញ្ជាក់ទទឹងនិងកំពស់របស់រូបភាព:

ឧទាហរណ៍៖

attrib3

ទំហំរូបភាពត្រូវបានបញ្ជាក់ជាភីកសែល px: width = "500" មានន័យទំហំ 500px ភីចសែល។

alt Attribute

 

Attributes Alt បញ្ជាក់អត្ថបទជំនួសដែលនឹងត្រូវប្រើនៅពេលរូបភាពមិនអាចបង្ហាញបាន។

ឧទាហរណ៍៖

attrib4

style Attribute

Attributes Style ត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់Style Tag <p> ដូចជាពណ៌ពុម្ពអក្សរទំហំពណ៍។ ល។

ឧទាហរណ៍ៈ

attrib5

lang Attribute

ភាសានៃឯកសារអាចត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុង Tag <html> ។

ភាសាត្រូវបានប្រកាសដោយ lang Attributes ។

ការប្រកាសភាសាគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីភាពងាយស្រួល (បង្ហាញលើអេក្រង់) និងម៉ាស៊ីនស្វែងរក:

ឧទាហរណ៍៖

attrib6

title Attribute

Title Attributes ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងTag <p> ។ Title Attributes នឹងត្រូវបានបង្ហាញជាព័ត៌មានជំនួយនៅពេលអ្នកដាក់ mouse លើកថាខណ្ឌ:

ឧទាហរណ៍៖

attrib7

បញ្ជាក់រាល់Attributes នៅលើ HTML5 គឺពុំចាំបាច់ប្រើ Single quotes ឬ Double quotesនោះទេ

ឧទាហរណ៍៖

attrib8

 

Recently Posts