រៀនបង្កើតគេហទំព័រ (website)ងាយៗជាមួយភាសាprogramming HTMLដោយខ្លួនឯង មេរៀនទី២

  • 2017-11-26 02:47:08
  • Views 172

Shares
images

មេរៀនបន្ទាបនេះគេហទមព័រដំណឹងថ្ងៃនេះសូមណែនាំឲ្យមិត្តអ្នកអានស្គាល់ Tag របស់ HTML មួយចំនួនដែលត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងមេរៀននេះ

តើអ្វីទៅដែលហៅថា Tag?

  • Tag គឺជាសំណុំនៃធាតុរបស់ HTML ដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីុ<tag> ហើយបញ្ចប់ទៅវិញ</tag>។

HTML Documents

HTML Documents ត្រូវតែចាប់ផ្តើមដោយការប្រកាសប្រភេទ Documents : <! DOCTYPE html> ប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ពីប្រភេទ HTML5

HTML Tag ចាប់ផ្តើមដោយហើយបញ្ចប់ដោយ ។

Head Tagក្បាលទំព័រផ្នែកខាងលើប្រើសម្រាប់បិទបើកចំណងជើងទំព័រ ចាប់ផ្តើមដោយហើយបញ្ចប់ដោយ។

Title Tagប្រើសម្រាប់ដាក់បើកចំណងជើងទំព័រចាប់ផ្តើមដោយហើយបញ្ចប់ដោយ។

ផ្នែកដែលមើលឃើញនៃទម្រង់គេហទំព័រ HTML គឺផ្នែកហើយបញ្ចប់ដោយ   ។

ឧទាហរណ៍

 

tag1

 

បន្ទាប់ពីបានណែនាំអំពីទម្រង់ HTML Document ហើយតទៅនេះយើចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់ HTML Tag

HTML Headings Tag

HTML Headings Tag គេប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ដាក់ចំណងជើងនៃអត្ថបទ Heading Tag នេះមានចំនួន៦ទំហំយកទៅប្រើនៅក្នុង body។

ឧទាហរណ៍៖

 

tag2

HTML Paragraphs Tag

HTML Paragraphs Tag ប្រើសម្រាប់សរសេរអត្ថបទយកទៅប្រើនៅក្នុង body ដូចគ្នា។

ឧទាហរណ៍៖

tag3

 

HTML Links Tag

Html link tag ប្រើសម្រាប់ធ្វើដំណរតភ្ជាប់ទៅកាន់ទំព័រផ្សេងទៀតដូចជាប្រើលើចំណងជើងឬក៏រូបភាពចាដើម។

ឧទាហរណ៍និងលទ្ធផលដូចរូបភាពខាងក្រោម

 

 
tag4

HTML Images Tag

Images tag ប្រើសម្រាប់ដាក់រូបភាពនៅលើគេហទំព័រ

ឧទាហរណ៍និងលទ្ធផលដូចរូបខាងក្រោម

បញ្ជាក់ត្រង់កន្លែង attribute src="ត្រូវដាក់ទីតាំងរូបភាពឲ្យត្រូវទៅតាមទីតាំងដែលអ្នកបានរក្សារូបភាពទុក"

tag5

HTML Table Tag

HTML Table Tag ប្រើសម្រាប់បង្កើតតារាងឬបង្កើតគ្រោងឆ្អឹងនៃទំព័រ

 

td ប្រើសម្រាប់ជួរឈរ

th ប្រើសម្រាប់ដាក់ក្បាលតារាង

tr ប្រើសម្រាប់ជួរដេក

ឧទាហរណ៍និងលទ្ធផលដូចរូបខាងក្រោម

tag6

សូមអគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលអាអត្ថបទយើងខ្ញុំ

អត្ថបទដោយ៖ ទូចប៊ុនហ៊ុន

Recently Posts