ប្រេងសាំងឡើងថ្លៃជាងមុនរហូតដល់ចូលឆ្នាំថ្មី

  • 2017-12-21 16:06:36
  • Views 143

Shares
mXCOap5

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលនឹងត្រូវចាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ដូចខាងក្រោម៖

  • ប្រេងសាំងធម្មតា៖ ៣៩០០ រៀល (ឡើងថ្លៃ ៥០៛)
  • ប្រេងម៉ាស៊ូត៖ ៣៦០០ រៀល (ឡើងថ្លៃ ៥០៛)

សូមបញ្ជាក់ថា តម្លៃប្រេងសាំងស៊ុបពែរ មិនមានការកំណត់ទៀតឡើយពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៕

25498016_1763504930329044_8550413664559596411_n_large

អត្ថបទ៖ ឈាង.

ប្រភពខ្លីៗ

Recently Posts